July 13, 2013

Nghĩa và cách dùng từ UncertaintyUNCERTAINTY là danh từ, có nghĩa là tình trạng hay điều không chắc chắn, không rõ ràng, bất định. Nó xuất phát từ tính từ CERTAIN, nghĩa là chắc chắn. CERTAIN có thể được sử dụng linh hoạt với nhiều cấu trúc câu, chẳng hạn như kết hợp với mệnh đề bắt đầu bằng that, với động từ nguyên thể có to, hoặc với giới từ of.

Tính từ đồng nghĩa với CERTAIN là SURE, CONFIDENT và CONVINCED

SURE diễn đạt sự chắc chắn, không nghi ngờ gì, về một điều sẽ xảy ra. SURE mang sắc thái kém trang trọng hơn CERTAIN nên rất thường được dùng trong văn nói. Ngoài ra SURE rất thường được dùng ở dạng câu phủ định và câu hỏi.

CONFIDENT là hoàn toàn chắc chắn về một điều gì đó sẽ xảy ra theo ý muốn hay dự liệu của bạn. CONFIDENT mang sắc thái mạnh và dứt khoát hơn SURE và thường được dùng trong những câu khẳng định.

CONVINCED mang nghĩa hoàn toàn chắc chắn về một điều gì đó là đúng đắn và hợp lý, đặc biệt là khi có bằng chứng hoặc ai đó thuyết phục được bạn.

Trở về Học tiếng Anh qua tin tức VOA để xem các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ